O prevodiocu

Slika Prevodioca

Marko Čudić

Marko Čudić rođen je 1978. godine u Senti, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2001. godine. Od marta 2003. godine radi na Katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Objavio je knjigu Danilo Kiš i moderna mađarska poezija (2007), kao i niz studija i članaka u domaćim i inostranim književnim i stručnim časopisima i zbornicima radova. Još od studentskih dana bavi se književnim prevodilaštvom i do sada je objavio osam knjiga prevoda. Dobitnik je nagrade Bazsalikom za književno prevo dilaštvo (2004), kao i nagrade za mlade pisce Ervin Šinko (2006), za studije i eseje na mađarskom jeziku. Godine 2002. dobio je stipendiju fonda Milan Fišt Mađarske akademije nauka za dotadašnji prevodilački rad. U nekoliko navrata (2002, 2007, 2012 i 2013. godine) boravio je kao stipendista fondacije Magyar For dítóház Alapítvány u Kući prevodilaca mađarske književnosti u Balatonfi redu (Mađarska). Godine 2019. Dobio je nagradu Miloš Đurić za najbolji prevod. Živi i radi u Beogradu.
Daljine - Magda Sabo
Ulica Katalin - Magda Sabo